OBAVEŠTENJE

o predstojecoj St. Gallen konferenciji o lecenju ranog karicnoma dojke, koja ce se odrzati u Becu marta meseca 2015.

14 th St. Gallen International Breast Cancer Conference

Primary Therapy of Early Breast Cancer, Vienna, Austria 18 - 21 March 2015

 www.zetup.ch

 www.oncoconferences.ch

VELIKI USPEH UMOS-OVE JESENJA ŠKOLA ONKOLOGIJE (UMŠO) KARCINOM PLUĆA – SEPTEMBAR 2014. .

U Hotelu Inn u Beogradu je 19.septembra 2104. Odražana prva škola onkologije koju je organizovao UMOS. Tema: Karcinom pluća Škola je akreditovana pod brojem A-1-1821/14, sa ukupno 11 CME za predavače i 5 CME za slušaoce. Moderatori škole: D. Jovanović, D. Radosavljević, M. Rančić, N. Sečen Teme je osmislio “šef katedre” za ovaj događaj kolega Davorin Radosavljević i UMOS mu se zahvaljuje na trudu.

Predavači su bili dobro izabrani, kompetetni, sa savremenim podacima i jasnim prezentacijama. Jako je dobro što smo imali nastavnike iz svih naših većih centara koji se bave kancerom pluća, S. Kamenice, Niša, Kragujevca i Beograda. Posećenost škole bila je iznenađujuća, ukupno je bilo pristutno skoro 100 slušalaca. U ime Predsedništva UMOS-a, najlepše se zahvaljujem svim nastavnicima škole. Takođe, zahvaljujemo se na pomoći, organizacionoj i finansijskoj, kompaniji AstraZeneca i njehoj sardnici Aleksandri Mijatovic. Koleginice Marija Ristić i Marijana Milović-Kovačević opet su pokazale požrtvovanje kako bi obezbedile uspeh škole. Ovako dobar početak UMOS-ove škole, obavezuje nastavak aktivnosti u istom pravcu. Najavljuem za iduću godinu UMOS-ovu školu sa temom: Karcinom prostate.

U prilogu članovi UMOS-a mogu pogledati knjigu abstrakata škole za kancer pluća, a dodali smo i nekoliko savremenih vodiča na istu temu.

Dr. S. Radulović

VIII Konferencija UMOS-a sa temom "TUMORI GLAVE I VRATA" održana 17. maja 2014. godine u Beogradu u Hotelu "M".

   

Zbornik abstrakata

Preporuke o HER2 testiranju uzoraka tumora karcinoma dojke

Pozitivan HER2 status predstavlja prediktivni faktor pozitivnog odgovora na HER2-usmerenu terapiju [trastuzumab (Herceptin), lapatinib (Tyverb), itd]. To znači da pacijentkinje sa HER2 pozitivnim rakom dojke imaju značajno smanjenje rizika od relapsa bolesti i značajno duže ukupno preživljavanje ako se u adjuvantnom lečenju pored standardne adjuvantne hemioterapije primeni i lek trastuzumab. Kriterijumi za uključivanje ovih pacijentkinja u adjuvantne studije, čiji su pozitivni rezultati saopšteni na ASCO mitingu 2005 god, bio je pozitivan HER2 status. Pozitivan status karcinoma dojke označen kao IHH HER2:3+ tada je definisan ako je ≥ 10% ćelija imalo homogeno i intenzivno membransko bojenje. Pozitivan HER2 status bio je definisan i postojanjem amplifikacije HER2 gena koji je određivan FISH metodom, a definisan je bio ako je HER2/CEP 17 odnos bio ³ 2.   
Januara 2007 objavljene su preporuke Američkog koledža patologa i Američkog društva kliničkih onkologa (CAP/ASCO) za određivanje HER2 statusa u karcinomu dojke1. Nova definicija pozitivnog HER2 statusa označen kao IHH HER2:3+ ako ≥ 30% ćelija ima homogeno i intenzivno membransko bojenje na anti-HER2 At ili ako postoji amplifikacija HER2 gena definisana kao HER2/CEP 17 odnos > 2,2. Razlog podizanja sa 10% na 30% pozitivnih ćelija testiranih IHH metodom: testiranje HER2 statusa između lokalnih i centralnih laboratorija pacijenata koji su uključeni u adjuvantne studije koje su ispitivale efikasnost trastuzumaba (Herceptin) pokazalo je 20% suprotnih rezultata, odnosno 20% HER2+ uzoraka tumora terstiranih u lokalnim laboratorijama nije dobilo potvrdu HER2+ statusa u centralnim laboratorijama
Moguće posledice u to vreme bile su da bi neprihvatljivo veliki broj pacijenata sa lažno pozitivnim HER2 statusom mogao biti izložen neefikasnoj, a potencijalno toksičnoj (kardiotoksičnost) terapiji. Zbog toga je preporučeno da u definiciju IHH HER2+ statusa uđu i i oni tumori koji imaju 10% - 30% ćelija koje se boje intenzivno i homogeno i da se retestiraju ISH metodama [racionala: značajna korist od primene trastuzumaba potvrđena je kod svih pacijentkinja koje imaju pozitivan HER2 status definisan ili jednom (IHH) ili drugom (ISH) metodom].
Novembra 2013. godine objavljene su nove CAP/ASCO preporuke za određivanje HER2 statusa u karcinomu dojke2. Nova definicija pozitivnog HER2 statusa označen kao IHH HER2:3+ podrazumeva da je ≥ 10% ćelija ima homogeno i intenzivno membransko bojenje ili ako postoji amplifikacija HER2 gena definisana kao HER2/CEP 17 odnos > 2.
Šta se promenilo od 2007 do 2013?
Povećala se pouzdanost određivanja HER2 statusa u lokalnim laboratorijama (na osnovu rezultata ALTTO3 studije neujednačenost HER2 statusa između lokalnih i centralnih laboratorija utvrđena je kod < 6% uzoraka). Panel eksperata smatra da poboljšanje u analitičkoj fazi HER2 testiranja smanjuje ove rizike2. Takođe, nakon objavljivanja preopruka 2007. godine, postoji bojazan da jedan mali broj pacijentkinja neće dobiti efikasnu terapiju. Klinički podaci koji potvrđuju korist od dobijanja adjuvantnog trstuzumaba u grupi žena sa HER2 pozitivnim tumorima IHH definisanim kao intenzivno i homogeno bojenje membrane u 10% - 30% i/ili HER2/CEP17 odnos 2-2.2: ova analiza urađena je na osnovu rezultata dbijenih u okviru N9831 studija4. Od 2904 uključenih žena, 107 (3.7%) ne bi dobilo adj trstuzumab da su korišćeni ASCO/CAP 2007 IHH kriterijumi za određivanje HER2 statusa, 37/2809 (1.3%) da su korišćeni samo sa FISH kriterijumi iz 2007 i 47/2809 (1.7%) da su korišćeni IHH i FISH kritrijumi istovremeno.
Korist od trastuzumaba (produženje preživljavanja bez bolesti, DFS) postignuta je u obe grupe pacijentkinja podeljenih prema vrsti preporuke za određivanje HER2 statusa:
1. ASCO/CAP kriterijumi iz 2007: HR = 0.59, 95% CI = 0.48 to 0.73 (NNT=10, da bi se sprečio jedan događaj kojim je definisan DFS potrebno je lečiti 10 pacijentkinja) i
2. FDA ali ne i ASCO/CAP kriterijumi (ovo je grupa koja ne bi bila lečena Herceptinom da su se koristili ASCO/CAP 2007 preporuke): HR = 0.60, 95% CI = 0.12 to 3.13; (NNT=11.2). Korišćenje ASCO/CAP 2007 kriterijuma onemogućava jednom malom, ali klinički značajnom broju žena da primi trastuzumab, terapiju koja potencijalno dovodi do izlečenja.
Definisanje HER2+ statusa poštujući nove ASCO/CAP kiriterijume prihvaćeno je od strane najvažnijih stručnih organizacija koje izdaju preporuke za dijagnostiku i lečenje raka dojke.5,6

Reference

1. Wolff AC,  Hammond ME,Hicks DG, et al. Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2013,31:3997-4013.
2. Wolff AC,  Hammond ME, Schwartz JN, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. J Clin Oncol 2007,25:118-145.
3. McCullough AE, Dell’Orto P, Reinholz MM, et al: Concordance of HER2 central assessment by
two international central laboratories: A ring study within the framework of the adjuvant HER2-positive ALTTO trial (BIG2-06/N063D/EGF106708). Cancer Res 70, 2012 (suppl 2; abstr P3-10-36).
4. Perez EA, Dueck AC, McCullough AE, et al: Predictability of adjuvant trastuzumab benefit in N9831 patients using the ASCO/CAP HER2- positivity criteria. J Natl Cancer Inst 2012,104:159-62.
6. Senkus E, Kyriakides S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Thompson A, Zackrisson S & Cardoso F on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2013,24(Suppl 6): vi7–vi23.
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast cancer version 1.2014. www.nccn.org

Objavljeno: April. 13, 2014

 

Devet novih nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse u 2012. godini

Objavljeno: Januar 14, 2013

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije, uz podršku Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) i projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS pripremila je devet vodiča dobre kliničke u 2012. godini.
Vodiči su izrađeni sa ciljem da pomognu zdravstvenim profesionalcima da uoče, procene i primene informacije, iskustva i stavove o najboljoj medicinskoj praksi. Oni održavaju i podržavaju filozofiju i čitav pokret medicine odnosno zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima, omogućavaju da se drži korak sa brzim naučnim razvojem i obezbeđuju susrete nauke i prakse, odnosno efikasnosti i efektivnosti, pomažu u donošenju odluke, smanjuju varijacije u praksi, služe kao instrument načinjen od strane profesionalaca za profesionalce, a koji pomaže da se redukuje neizvesnost u medicinskoj praksi.
Osnovni kriterijum za odabir tema vodiča bila je visoka stopa oboljevanja i smrtnosti u Srbiji, odnosno problemi identifikovani studijom "Opterećenje bolestima u Srbiji".

Preuzmite vodiče:
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje aneurizmatske bolesti trbušne aorte  611 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje oboljenja karotidnih arterija  415 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja vena  526 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke,   400 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka kolona i rektuma  1,700 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice  334 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje srčane insuficijencije  701 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje hronične bubrežne slabosti  510 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje Diabetes mellitus   3,842 KB

ODRŽANA 7. KONFERENCIJA UMOS-a "KARCINOM DOJKE: OPŠTI PRINCIPI LEČENJA I NOVINE U LEČENJU"

Objavljeno: Oct. 27, 2013

Stručni sastanak za lekare: “ Karcinom dojke: opšti principi lečenja i novine u lečenju” u okviru UMOS 7.konferencije uspešno je održan u Hotelu M  dana 05. i 06.10.2013. Na Stručnom sastanku prisustvovalo je 177 lekara. Od toga 29 predavača i ostalo slušaoci.
Prvi dan sastanka je bio koncipiran tako da su održana onkološka predavanja koja su prevashodno pokušala da objasne biologiju karcinoma dojke, tekuće terapijske opcije u lečenju karcinoma dojke, kao i novine u lečenju maligniteta dojke. Poseban aspekt sastanka je vezan za česte probleme u rutinskoj praksi sa kojima se susrećemo i moguće načine prevazilaženja i njihovog rešavanja.
Drugog dana sastanka prikazani su veoma interesantni prikazi slučajeva koji su na zanimljiv i koncizan način prikazali probleme sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj kliničkoj praksi, i koji su za posledicu imali veoma produktivnu diskusiju.

Stručni sastanak je akreditovan za predavače sa 11 bodova, a za učesnike 5 bodova.

Zbornik abstrakata sa 7. Konferencije UMOS-a možete preuzeti ovde    724 KB

Predsednik UMOS-a
N Sav dr sci med Siniša Radulović

Devet novih nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse u 2012. godini

Objavljeno: Januar 14, 2013

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije, uz podršku Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) i projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS pripremila je devet vodiča dobre kliničke u 2012. godini.
Vodiči su izrađeni sa ciljem da pomognu zdravstvenim profesionalcima da uoče, procene i primene informacije, iskustva i stavove o najboljoj medicinskoj praksi. Oni održavaju i podržavaju filozofiju i čitav pokret medicine odnosno zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima, omogućavaju da se drži korak sa brzim naučnim razvojem i obezbeđuju susrete nauke i prakse, odnosno efikasnosti i efektivnosti, pomažu u donošenju odluke, smanjuju varijacije u praksi, služe kao instrument načinjen od strane profesionalaca za profesionalce, a koji pomaže da se redukuje neizvesnost u medicinskoj praksi.
Osnovni kriterijum za odabir tema vodiča bila je visoka stopa oboljevanja i smrtnosti u Srbiji, odnosno problemi identifikovani studijom "Opterećenje bolestima u Srbiji".

Preuzmite vodiče:
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje aneurizmatske bolesti trbušne aorte  611 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje oboljenja karotidnih arterija  415 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja vena  526 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke,   400 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka kolona i rektuma  1,700 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice  334 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje srčane insuficijencije  701 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje hronične bubrežne slabosti  510 KB
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje Diabetes mellitus   3,842 KB

Održana Šesta Konferencija UMOS-a
sa temom "Kardiotoksičnost onkološke terapije"

Objavljeno: Jun 06, 2012

Na sastanku 6. Konferencija udruženja medikalnih onkologa održanom u Beogradu,
amfiteatar NHK KCS, 26.-27.05.2012. sa temom “ Kardiotoksičnost onkološke terapije”,
bilo je ukupno 85 slušalaca i 20 predavača.
Prvi dan sastanka je bio koncipiran tako da su održana kardiološka predavanja koja su prevashodno pokušavala da objasne povezanost onkološke terapije sa pojednim kardiološkim neželjenim dejstvima, kao i mogućim načinima prevencije i terapije istih.
Drugog dana sastanka prikazani su veoma interesantni prikazi slučajeva koji su na zanimljiv i koncizan način prikazali probleme sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj kliničkoj praksi, i koji su za posledicu imali veoma produktivnu diskusiju.

Zbornik abstrakata 6. Konferencije UMOS-a (PDF verzija)

ESMO Clinical Guidelines (PDF verzija)

Ukratko o UMOS-u

Udruženje Medikalnih Onkologa Srbije (UMOS) je profesionalna organizacija koja okuplja lekare koji se bave medikalnim lečenjem malignih bolesti.

UMOS su osnovali medikalni onkolozi Srbije, u cilju organizovanog unapređivanja i razvoja medikalne onkologije i kvalifikovanog i merodavnog učešća i delovanja u funkcionisanju i razvoju sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Redovni članovi UMOS-a mogu da budu specijalisti, specijalizantni i klinički lekari, koji u svojoj svakodnevnoj praksi obavljaju ili učestvuju u obavljanju lečenja onkoloških bolesnika prema principima medikalne onkologije. Pridruženi članovi mogu da budu specijalisti iz oblasti radiološke dijagnostike (lekari sa završenom specijalizacijom iz radiologije koji se bave dominantno EHO, CT i RTG dijagnostikom).

Stručna aktivnost Udruženja realizuje se prema oblastima kojima se medikalni onkolozi bave, formiranjem različitih Radnih grupa (za; karcinom dojke, karcinome gastrointestinalnog trakta, karcinom pluća, itd,)